K používání a měření webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace

Bakaláři

Bakaláři jsou nejrozšířenější software pro školní agendu na školách v ČR.

 • Bakaláři jsou s vámi již více než 25 let. První verze vznikla v roce 1990.

 • Bakaláře využívá přes 60 % základních a středních škol v ČR.


Licencování programu Bakaláři

Aktuální verze systému Bakaláři: 2017

Forma zakoupení: roční pronájem software.

Systém Bakaláři je nabízen ve dvou variantách Lite a Premium, které se liší množstvím dostupných funkcí:

Lite

 • Evidence
 • Přijímací zkoušky, zápis do 1.roč.
 • Knihovna
 • Inventarizace
 • Grafické zpracování klasifikace
 • Rozpočet školy
 • Webová aplikace

Premium

 • Evidence
 • Přijímací zkoušky, zápis do 1.roč.
 • Knihovna
 • Inventarizace
 • Grafické zpracování klasifikace
 • Rozpočet školy
 • Webová aplikace
 • Rozvrh
 • Suplování
 • Plán akcí
 • Rozpis maturit
 • Tematické plány
 • Třídní kniha

Moduly systému Bakaláři

Evidence systému Bakaláři zpracovává osobní data a klasifikaci žáků v konzistentním systému s průběžnými kontrolami správnosti a úplnosti. Přístup k datům lze vymezit přesně definovanými pravomocemi, např. možnost změny vybraných osobních dat třídními učiteli, zápis známek vyučujícími ve svých předmětech apod. Připraveny jsou stovky nejrůznějších výstupních sestav (uživatelsky modifikovatelných). Obsahují veškerou potřebnou pedagogickou dokumentaci (katalogové listy), tisk vysvědčení na většinu používaných blanketů (SEVT, OPTYS) a předávání údajů ze školní matriky pro MŠMT.

V modulu Bakalář mohou uživatelé definovat databázi s libovolnou strukturou a pracovat s ní pohodlně pomocí nabídek, analogicky jako v modulu pro evidenci žáků a zaměstnanců. Předdefinovány jsou struktury pro přijímací zkoušky resp. zápis do 1. ročníku ZŠ, inventarizaci, knihovnu, rozpočet školy, evidenci školských organizací a další.

Přijímací zkoušky, resp. zápis do 1. ročníku, řeší evidenci uchazečů, umožňuje zadat libovolná kritéria pro přijetí. Obsahuje tisky pozvánek, výsledkových listin, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Modul je propojen s evidencí žáků.

Knihovna obsahuje evidenci knih s možností načíst údaje o knižních titulech z Národní knihovny ČR, půjčovací systém s propojením na žáky a zaměstnance školy a vyhledávací systém.

Inventarizace je evidenční (nikoli účetní) program pro evidenci majetku. Obsahuje širokou škálu tiskových výstupů - inventury, seznamy dle místností atd. Ve spolupráci s firmou ICS umožňuje provádět inventury majetku čtečkami čárových kódů.

Grafické zpracovaní klasifikace umožňuje získat důležité informace o prospěchu žáků a tříd. Z grafů je například velmi dobře patrný vývoj prospěchu či zameškaných hodin během studia. Různá srovnání průměrů ve třídách, skupinách a předmětech mnohé napoví i o vyučujících.

Rozvrh hodin systému Bakaláři pomáhá tvůrci rozvrhu hlídat kolize, ukazuje prostor pro nasazení jednotlivých lístků, hledá možné výměny a přesuny hodin, to vše při současném pohledu do více rozvrhů (tříd, učitelů, místností). Samozřejmostí je dělení na libovolné skupiny (skládající se i z žáků více tříd) a práce ve více týdenních cyklech. Při generování jsou přednostně vyhledávány hodiny, jejichž nasazení by později mohlo dělat potíže. Nasazování může probíhat automaticky. Činnost generátoru lze sledovat, kdykoliv ji přerušit a nasazování ručně korigovat.

Suplování navazuje na plán akcí a rozpis maturit (načítají se odtud údaje o nepřítomnosti učitelů a tříd). Program nabízí vhodné učitele pro zastupování, hodiny lze také spojovat, rušit, vyměňovat, přesouvat. Údaje ze suplování jsou zobrazovány v internetové žákovské knížce, lze je vykázat (v přehledech odučených hodin za zvolené období), navazuje na ně třídní kniha.

Plán akcí školy umožňuje zadat veškeré akce školy (kulturní, sportovní, exkurze, projekty apod.). Údaje o akcích jsou žákům a rodičům zobrazovány v internetové žákovské knížce. Účast vyučujících, tříd a skupin žáků na plánovaných akcích se dále přenáší do suplování jako nepřítomnost.

Rozpis maturit z evidence načte seznamy učitelů, studentů maturitních tříd a maturitních předmětů. Program pak pomůže rozvrhnout maturující třídy do jednotlivých týdnů a sestavit rozvrh maturit. Sestavy obsahují celkový přehled maturitního týdne, rozpisy zkoušek apod. Přítomnost u zkoušek se zanese do suplování jako absence.

Webová aplikace, Internetová žákovská knížka zpřístupňuje rodičům informace o klasifikaci a docházce žáků, osobní rozvrh žáka a změny v něm (odpadlé vyučování, změny v předmětech), akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce), domácí úkoly apod. Umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči. Např. hromadné rozeslání pozvánek (s dokonalou zpětnou vazbou o tom, kdo ještě zprávu nečetl), předávání výukových materiálů studijním skupinám, vytváření anket apod. Školy, které používají „žákovskou knížku na internetu“ získávají u rodičů kladné body, většina rodičů totiž chce být informována o dění ve škole, včas reagovat na případný špatný prospěch svého dítěte, na hodiny zameškané bez jejich vědomí, na kázeňské prohřešky apod. Zobrazení záznamů z elektronické třídní knihy o probírané látce a zadaných úkolech v jednotlivých předmětech přivítají nemocní nebo zaostávající žáci i jejich rodiče.

Třídní kniha systému Bakaláři umožňuje zápis jednotlivých hodin (číslo, téma hodiny, poznámky apod.), zadávání nepřítomnosti žáků v hodinách, omlouvání absence třídním učitelem, s možností tiskových výstupů v podobě původní třídní knihy.

Na desítkách škol plně nahrazuje klasické třídní knihy. Výhodou elektronické třídní knihy systému Bakaláři je snadnější přístup všech vyučujících i ředitelství k veškerým datům. Odpadá "putování" TK po chodbách např. v hodinách volitelných předmětů, nehrozí ztráta třídní knihy (pokud se provádějí zálohy dat), kontrola třídních knih je záležitostí stisku jednoho tlačítka. Podmínkou pro plnohodnotné nahrazení třídních knih tímto programem je možnost zadávat data přímo ve vyučování (počítače v učebnách, notebooky připojené přes Wi-fi apod.). Lze využít napojení na docházkový-přístupový systém školy.

Modul ve velké míře využívají i školy, které v něm řeší pouze průběžnou docházku žáků. Absenci zadají zpravidla jednou za týden (podle údajů z papírové TK) vyznačením absence (omluvené, neomluvené) v týdenním rozvrhu žáka. Po zadání jsou údaje o absenci přístupné učitelům, ředitelství školy i rodičům. Součet zameškaných hodin lze přenést do pololetní absence.

Vazba na rozvrh a suplování umožňuje získávat informace o absenci v jednotlivých vyučovacích předmětech. Zadaná absence je zobrazována v rozvrzích žáků v Evidenci, ve Webové aplikaci (rodičům a žákům) v Přehledu výuky (případně včetně téma probírané látky v hodině).

Provoz modulu Třídní kniha lze doporučit jen při současném využití Rozvrhu a Suplování. Pokud tyto moduly škola nevlastní, v Třídní knize nemohou být předepsány vyučovací hodiny, absence by se zadávala do "prázdného rozvrhu", při zápisu hodin by nestačilo zadat téma a absenci, nejprve by bylo třeba u každé hodiny zadat údaje o předmětu, vyučovací skupině, vyučujícím...

Použití Třídní knihy bez Rozvrhu je sice možné po zadání jen několika hodin úvazků, spuštění Rozvrhu (lze i v demonstrační verzi) a uložení dat pro suplování, ale rozhodně to nedoporučujeme.

Tematické plány usnadňují vytváření tematických plánů předmětů (s vazbou na učební plány tříd a úvazků učitelů). V připravených plánech lze doplňovat a přesunovat kapitoly, měnit dotaci vyučovacích hodin apod. Výstupem je tematický plán pro třídu a předmět. Data jsou naplněna pro ZŠ (podle projektu "Základní škola") a pro gymnázia.

Ceník

Forma zakoupení: Roční pronájem softwaru
Velikost školy:
VariantaCenaVariantaCena
Lite
 • Evidence
 • Přijímací zkoušky, zápis do 1.roč.
 • Knihovna
 • Inventarizace
 • Grafické zpracování klasifikace
 • Rozpočet školy
 • Webová aplikace
Premium
 • Evidence
 • Přijímací zkoušky, zápis do 1.roč.
 • Knihovna
 • Inventarizace
 • Grafické zpracování klasifikace
 • Rozpočet školy
 • Webová aplikace
 • Rozvrh
 • Suplování
 • Plán akcí
 • Rozpis maturit
 • Tematické plány
 • Třídní kniha

 


Poznámky

 • Roční pronájem software umožňuje škole používat všechny moduly dané varianty po dobu jednoho roku s dodatečným obdobím 40 dní před a po tomto období.
 • Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
 • Škola neplatí žádný vstupní poplatek, ale pouze tento roční pronájem.
 • Při objednání pronájmu po 21. březnu má škola následující roční pronájem zdarma.
 • Při navýšení počtu žáků škola neplatí žádné dodatečné poplatky, teprve od nejbližšího dalšího pronájmu zaplatí roční poplatek již v nové velikosti.
 • Při přechodu z Lite na variantu Premium škola po 21. březnu neplatí žádný dodatečný poplatek, teprve od nejbližšího dalšího pronájmu zaplatí roční poplatek ve variantě Premium.
 • Malá Evidence je součástí plné verze Evidence.
 • Pro informace o využití cloudového řešení nebo propojení se systémem VEMA nás kontaktujte.
Kontaktujte nás

Máte zájem o systém Bakaláři? Obraťte se na nás!