Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies, souhlasíte? Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu. Díky tomu můžeme vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.


Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.pachner.cz provozovaného obchodní společností

PACHNER, vzdělávací software, s.r.o.
IČ: 27223809
se sídlem Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105699
kontaktní údaje: obchod@pachner.cz , tel.: 233 374 058

(dále také jako „prodávající“)

 1. Objednávka, uzavření kupní smlouvy a kupní cena

  1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.pachner.cz a potvrzené prodávajícím jsou závazné a to včetně v objednávce sjednané ceny za objednané zboží. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.
  2. K objednání kupující vybere zboží, řádně, zcela a pravdivě vyplní veškeré požadované údaje do objednávkového formuláře a objednávku odešle.
  3. Kupní smlouva je uzavřená po odeslání závazné objednávky kupujícím přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu emailem na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Vzniklou smlouvu (včetně dohody o kupní ceně za zboží) lze měnit nebo rušit pouze na základě písemné dohody stran nebo na základě zákonných důvodů nebo v souladu s těmito obchodními podmínkami.
  4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při objednávce zboží v objednávkovém formuláři.
  5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po úplném uhrazení kupní ceny a převzetí zboží.
 2. Sdělení dle ustanovení § 1820 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

  Prodávající sděluje, že

  1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby,
  2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím, pokud kupující v objednávce nevybral možnost úhrady na dobírku,
  3. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
  4. v případě, že kupujícím je spotřebitel, má kupující – spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
   1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
   2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
   1. o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem kupujícího - spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
   2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího - spotřebitele,
   3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
   4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující - spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
   5. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující - spotřebitel porušil jejich původní obal,
   6. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
   7. nebo
   8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel -prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu - spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Prodávající tímto výslovně sděluje kupujícímu spotřebiteli, že v případě uvedeném výše v tomto bodu č. 7) nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  5. v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží,
  6. kupující - spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
 3. Zrušení objednávky

  Nad rámec uvedeného má kupující spotřebitel právo objednávku stornovat do 1 hodiny po jejím odeslání, případně do té doby, než bude objednávka potvrzena. Požadavek na storno objednávky je třeba zaslat na email: obchod@pachner.cz nebo oznámit na telefonním čísle 233 374 058 v pracovní dny od 08:30 do 15:00 hodin s přesným uvedením čísla objednávky.

  Formulář pro oznámení o odstoupení od kupní smlouvy uzavřené distanční formou

  Stáhnout formulář v PDF
  Stáhnout formulář v DOC
 4. Reklamační řád

  1. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující, který neshodu s kupní smlouvou řádně a bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do 5 dnů od převzetí zboží, právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou, nebo jeho opravou, je-li oprava možná. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo z vadného plnění včas, má právo buď na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstranění vady. Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé.
  2. Kupující je povinen při reklamaci zboží předložit prodávajícímu doklad o zaplacení zboží a popsat co možná nejpodrobněji druh závady, HW a SW konfiguraci počítače, na kterém bylo zboží spuštěno. Prodávající se pak zavazuje reklamaci vyřídit do 30 dní od doručení reklamace.
  3. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující právo na náhradu jakýchkoli mu vzniklých nákladů. Výrobek nebo zboží takto neoprávněně reklamované bude po zamítnutí reklamace uskladněno a připraveno k převzetí prodávajícím na adrese Praha 9 – Hloubětín, Nademlejnská 600/1, PSČ 198 00. Převzetí zboží si kupující a prodávající odsouhlasí předem prostřednictvím emailové zprávy. Po uplynutí 45 dní od oprávněného zamítnutí reklamace zašle prodávající kupujícímu na jeho náklady výrobek nebo zboží na adresu, kterou uvedl kupující při prvním převzetí zboží nebo výrobku, případně pak na jinou, kupujícím sdělenou adresu, a to formou dobírky.
 5. Platební podmínky

  1. Platba na fakturu
   Prodávající po provedení objednávky a určení tohoto způsobu platby vystaví fakturu na zboží kupujícímu, který není spotřebitelem, a tuto fakturu odešle prostředky elektronické komunikace kupujícímu. Kupující je povinen fakturu uhradit ve lhůtě splatnosti. Zboží bude zasláno prodávajícím kupujícímu do dvou pracovních dnů následujících ode dne připsání částky účtované fakturou na účet prodávajícího.
  2. Platba bezhotovostním převodem
   V případě, že je kupujícím spotřebitel, zašle prodávající kupujícímu zboží do dvou pracovních dnů následujících ode dne připsání částky v plné výši ceny zboží včetně DPH a poštovného a balného na účet prodávajícího.
  3. Dobírka
   Při výběru způsobu platby na dobírku je kupující povinen zásilku převzít od přepravní služby a současně za ni zaplatit přepravní službě kupní cenu včetně poštovného a balného. Přepravní službu zajišťuje Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, okres Praha, PSČ 225 99, IČ 471 14 983, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, složka 7565.
  4. Poštovné a balné
   Prodávající si vyhrazuje přičíst k ceně zboží v souladu s těmito obchodními podmínkami tyto platby jako tzv. poštovné a balné:
   1. Adresa určená kupujícím pro dodání zboží se nachází na území České republiky:
    Dobírka – 150 Kč
    Platba převodem – 110 Kč
    Na fakturu – 110 Kč
    Osobní odběr – 0 Kč

    Při objednávce nad 4000 Kč vč. DPH poštovné a balné prodávající pro území České republiky neúčtuje.

   2. Adresa určená kupujícím pro dodání zboží se nachází na území Slovenska:
    Dobírka – 13 EUR
    Platba převodem – 13 EUR
    Na fakturu – 13 EUR
 6. Ochrana osobních údajů

  Informace o kupujících jsou prodávajícím uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po uzavření smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje prodávající na základě písemné žádosti kupujícího vymaže z databáze prodávajícího. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, případně orgány veřejné správy, které prokáží svůj právní nárok. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

 7. Závěrečná ustanovení

  Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek, a to vždy pouze v souladu s občanským zákoníkem, tedy zákonem č. 89/2012., Sb. Aktuální znění všeobecných podmínek je prodávajícím plně k dispozici na webových stránkách prodávajícího www.pachner.cz.

  Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnost dne 1. 8. 2023.
  V Praze dne 31. 7. 2023
  PACHNER, vzdělávací software, s.r.o.