K používání a měření webu využíváme cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace

DysCom 11.1

 • k dodání ihned
 • 1 2 3 4

 • Cena:
  1 803 Kč s DPH

  1 490 Kč bez DPH


Licence:

Počet:

ks
Do košíku

Výrobce:

Pham Xuan Ing. - ARID

Výukový program DysCom pro děti se specifickými výukovými potřebami, dyslektiky a dysortografiky a nejen pro ně. Vzdělávací software Dyscom je vhodný pro reedukaci dyslexie a dysortografie.

Plně dotyková verze programu DysCom vhodná pro PC, notebooky i tablety s OS Windows!

Instalační nosič:

 • program DysCom se běžně dodává na CD
 • je možné objednat variantu na USB flash disku za příplatek 100,-Kč s DPH (požadavek uveďte do poznámky)

Licencování programu DysCom:

 • Licence pro jednotlivé počítače školy - program se instaluje na jednotlivé počítače (podle zakoupeného počtu licencí).
 • Neomezená licence pro server školy - program se instaluje na server do sdíleného adresáře, který je určen pro všechny uživatele. Na pracovních stanicích (žákovské PC, tablet) připojených v síti stačí vytvořit jeho zástupce a přes něj program spouštět.
 • Program DysCom nelze dodat do zahraničí.

Cílovou skupinou uživatelů programu DysCom jsou:

 • Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (děti se specifickými poruchami učení - SPU - dyslexií, dysortografií, smyslovým či mentálním oslabením atd.),
 • děti s potřebou pozvolnějšího tempa výuky z důvodů pomalejšího či nerovnoměrného vyzrávání nervové soustavy,
 • děti s obtížemi v oblasti zrakového vnímání,
 • děti s obtížemi v oblasti fonemického uvědomění,
 • děti s obtížemi v oblasti jazykových dovedností (morfologicko-syntaktická rovina řeči, jazykový cit atd.),
 • děti s nedostatečnou úrovní spolupráce obou hemisfér (nedostatky v pravo-levé orientaci, v prostorové orientaci, event. ve vizuomotorickém propojení atd.),
 • děti s poruchou koncentrace,
 • děti s nedostatky ve vnímání časové posloupnosti,
 • děti z odlišného sociokulturního zázemí,
 • děti (event. dospělí) z odlišného jazykového prostředí,
 • děti demotivované vlivem dlouhodobé "školní neúspěšnosti",
 • děti bez speciálních potřeb, které krátkodobě potřebují cílenou podporu (např. z důvodu delší absence ve škole).

Vlastnosti programu DysCom:

 • DysCom pokrývá většinu látky celého prvního stupně a v oblasti rozvoje čtení částečně i druhého stupně ZŠ.
 • Program DysCom je určen všem dětem, které mají z nejrůznějších důvodů obtíže při osvojování dovedností jako je čtení, psaní a při nabývání jazykových dovedností, pro potřeby úspěšné komunikace v našem kulturním prostředí. Program vychází vstříc dětem, které potřebují dlouhodobě nebo krátkodobě specifickou výukovou podporu.
 • Je ozvučen a bohatě doplněn originálními obrázky, které byly pro tento účel speciálně vytvořeny.

Program DysCom nabízí čtyři základní oblasti podpory:

Orientace - rozvíjí se pravo-levá a prostorová orientace, orientace v rovině, v řadě i v času a procvičuje se určování směrů.

Čtení - od prvního seznamování s písmeny v předškolním věku v MŠ nebo v přípravných ročnících ZŠ až po texty pro žáky vyšších ročníků (2. stupeň) ZŠ či žáky speciálních škol.

Uplatňování mluvnických pravidel - rozvíjení gramatické, obsahové stránky jazyka a fonemického uvědomění se zaměřením na uplatňování gramatických pravidel, která jsou probírána na l. stupni ZŠ (v rámci minimální doporučené úrovně očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pak i na 2. stupni ZŠ). Tato oblast je rozdělena na:

 • Cvičení – obsahuje cvičení zaměřená na kvantitu samohlásek a diakritiku (doplňování háčků a čárek, označování slabik s dlouhou a krátkou samohláskou), párové souhlásky, procvičování hranic slov (rozdělování slovních spojení) a opisování slov, slovních spojení i vět.
 • Slovní druhy – určují se slovní druhy a mluvnické kategorie u podstatných jmen, přídavných jmen a u sloves, procvičuje se správné užití tvarů zájmen já (mně/mě), ona (ji/jí, ni/ní), naše (naši/naší), vaše (vaši/vaší) a předložek s a z.
 • Pravopis i, y, skladba – procvičuje se psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, ve vyjmenovaných slovech, v koncovkách podstatných a přídavných jmen, u sloves v osobních koncovkám přítomného tvaru a v příčestí minulém (shoda podmětu s přísudkem v minulém čase), vyhledávání podmětu a přísudku.
 • Kořen, předpona, přípona – procvičuje se psaní skupin bě/bje, vě/vje, mě/mně, předpon s-, z- vz-, psaní skupin hlásek, které vznikají při odvozování slov předponami a psaní n a nn např. u slov s příponou -ný, -ní atd.

Zrakové vnímání a zábavné procvičování - má za úkol cílené rozvíjení či reedukaci zrakového vnímání a vizuomotoriky dětí od předškolního věku až po druhý stupeň ZŠ.

Programy pro poruchy učení ze stejné řady:

Možnosti financování nákupu programů pro žáky s SVP:

 • Licence výukových programů pro žáky se SVP lze hradit v rámci Rozvojového programu MŠMT - „Podpora vybavování škol kompenzačními pomůckami pro žáky se zdravotním postižením“.
 • Výukové programy lze pořídit také v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti z Podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování - EU Šablony pro MŠ a ZŠ.

-------------------------------------------------------------------

Plně dotyková verze vhodná pro PC, notebooky i tablety.

Operační systém: Windows 7/8/10 32 i 64bit


Náhledy

.()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..().