Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies, souhlasíte? Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu. Díky tomu můžeme vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.


DysCom 11.1

 • k dodání ihned
 • 1 2 3 4

 • Cena:
  1 803 Kč s DPH

  1 490 Kč bez DPH


Licence:

Počet:

ks
Do košíku

Výrobce:

Pham Xuan Ing. - ARID

Výukový program DysCom pro děti se specifickými výukovými potřebami, dyslektiky a dysortografiky a nejen pro ně. Vzdělávací software Dyscom je vhodný pro reedukaci dyslexie a dysortografie.

Plně dotyková verze programu DysCom vhodná pro PC, notebooky i tablety s OS Windows!

Instalační nosič:

 • program DysCom se běžně dodává na CD
 • je možné objednat variantu na USB flash disku za příplatek 100,-Kč s DPH (požadavek uveďte do poznámky)

Licencování programu DysCom:

 • Licence pro jednotlivé počítače školy - program se instaluje na jednotlivé počítače (podle zakoupeného počtu licencí).
 • Neomezená licence pro server školy - program se instaluje na server do sdíleného adresáře, který je určen pro všechny uživatele. Na pracovních stanicích (žákovské PC, tablet) připojených v síti stačí vytvořit jeho zástupce a přes něj program spouštět.
 • Program DysCom nelze dodat do zahraničí.

Cílovou skupinou uživatelů programu DysCom jsou:

 • Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (děti se specifickými poruchami učení - SPU - dyslexií, dysortografií, smyslovým či mentálním oslabením atd.),
 • děti s potřebou pozvolnějšího tempa výuky z důvodů pomalejšího či nerovnoměrného vyzrávání nervové soustavy,
 • děti s obtížemi v oblasti zrakového vnímání,
 • děti s obtížemi v oblasti fonemického uvědomění,
 • děti s obtížemi v oblasti jazykových dovedností (morfologicko-syntaktická rovina řeči, jazykový cit atd.),
 • děti s nedostatečnou úrovní spolupráce obou hemisfér (nedostatky v pravo-levé orientaci, v prostorové orientaci, event. ve vizuomotorickém propojení atd.),
 • děti s poruchou koncentrace,
 • děti s nedostatky ve vnímání časové posloupnosti,
 • děti z odlišného sociokulturního zázemí,
 • děti (event. dospělí) z odlišného jazykového prostředí,
 • děti demotivované vlivem dlouhodobé "školní neúspěšnosti",
 • děti bez speciálních potřeb, které krátkodobě potřebují cílenou podporu (např. z důvodu delší absence ve škole).

Vlastnosti programu DysCom:

 • DysCom pokrývá většinu látky celého prvního stupně a v oblasti rozvoje čtení částečně i druhého stupně ZŠ.
 • Program DysCom je určen všem dětem, které mají z nejrůznějších důvodů obtíže při osvojování dovedností jako je čtení, psaní a při nabývání jazykových dovedností, pro potřeby úspěšné komunikace v našem kulturním prostředí. Program vychází vstříc dětem, které potřebují dlouhodobě nebo krátkodobě specifickou výukovou podporu.
 • Je ozvučen a bohatě doplněn originálními obrázky, které byly pro tento účel speciálně vytvořeny.

Program DysCom nabízí čtyři základní oblasti podpory:

Orientace - rozvíjí se pravo-levá a prostorová orientace, orientace v rovině, v řadě i v času a procvičuje se určování směrů.

Čtení - od prvního seznamování s písmeny v předškolním věku v MŠ nebo v přípravných ročnících ZŠ až po texty pro žáky vyšších ročníků (2. stupeň) ZŠ či žáky speciálních škol.

Uplatňování mluvnických pravidel - rozvíjení gramatické, obsahové stránky jazyka a fonemického uvědomění se zaměřením na uplatňování gramatických pravidel, která jsou probírána na l. stupni ZŠ (v rámci minimální doporučené úrovně očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pak i na 2. stupni ZŠ). Tato oblast je rozdělena na:

 • Cvičení – obsahuje cvičení zaměřená na kvantitu samohlásek a diakritiku (doplňování háčků a čárek, označování slabik s dlouhou a krátkou samohláskou), párové souhlásky, procvičování hranic slov (rozdělování slovních spojení) a opisování slov, slovních spojení i vět.
 • Slovní druhy – určují se slovní druhy a mluvnické kategorie u podstatných jmen, přídavných jmen a u sloves, procvičuje se správné užití tvarů zájmen já (mně/mě), ona (ji/jí, ni/ní), naše (naši/naší), vaše (vaši/vaší) a předložek s a z.
 • Pravopis i, y, skladba – procvičuje se psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, ve vyjmenovaných slovech, v koncovkách podstatných a přídavných jmen, u sloves v osobních koncovkám přítomného tvaru a v příčestí minulém (shoda podmětu s přísudkem v minulém čase), vyhledávání podmětu a přísudku.
 • Kořen, předpona, přípona – procvičuje se psaní skupin bě/bje, vě/vje, mě/mně, předpon s-, z- vz-, psaní skupin hlásek, které vznikají při odvozování slov předponami a psaní n a nn např. u slov s příponou -ný, -ní atd.

Zrakové vnímání a zábavné procvičování - má za úkol cílené rozvíjení či reedukaci zrakového vnímání a vizuomotoriky dětí od předškolního věku až po druhý stupeň ZŠ.

Programy pro poruchy učení ze stejné řady:

Možnosti financování nákupu programů pro žáky s SVP:

 • Licence výukových programů pro žáky se SVP lze hradit v rámci Rozvojového programu MŠMT - „Podpora vybavování škol kompenzačními pomůckami pro žáky se zdravotním postižením“.
 • Výukové programy lze pořídit také v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti z Podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování - EU Šablony pro MŠ a ZŠ.

-------------------------------------------------------------------

Plně dotyková verze vhodná pro PC, notebooky i tablety.

Operační systém: Windows 7/8/10 32 i 64bit


Náhledy

.()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..()..().